C# – Một số phím tắt thông dụng trong Visual C# Express 2k5

CSharp_iconĐây là danh sách các phím tắt thường sử dụng trong VC# 2005 được rút gọn lại để bạn tiền tra cứu.

Một số phím tắt thông dụng trong MS C# 2005

 

F3
Edit menu, FindNext
F7
View menu, ViewCode
F12
Edit menu, GoToDefinition

 

Press Ctrl and..
B
Debug menu, NewBreakpoint
C
Edit menu, Copy
F
Edit menu, Find
G
Edit menu, GoTo
H
Edit menu, Replace
J
Edit menu, ListMembers
K,S
Edit menu,IntelliSense,Surround With…
L
Edit menu, LineCut
T
Edit menu, CharTranspose    (Chuyển kí tự hiện tại sang phải)
U
Edit menu, MakeLowercase
Y
Edit menu, Redo

Spacebar
Edit menu, CompleteWord
Bkspce
Edit menu, WordDeleteToStart
Enter
Edit menu, LineOpenAbove
Del
Edit menu, WordDeleteToEnd

Press Ctrl-Shift and..
T
Edit menu, WordTranspose    (Chuyển từ hiện tại sang phải)
U
Edit menu, MakeUppercase
F9
Debug menu, ClearAllBreakpoints

Press Alt and..
Bkspce
Edit menu, Undo

Press Shift and..
F5
Debug menu, StopDebugging
F7
View menu, ViewDesigner
Esc
Window menu, CloseToolWindow
End
Edit menu, LineEndExtend
Home
Edit menu, LineStartExtend

Press SHIFT+ALT+..
T
Edit menu, LineTranspose    (Chuyển dòng hiện tại xuống dưới dòng bên dưới)
Up Arrow
Edit menu, LineUpExtendColumn    (Chọn dòng hiện tại và dòng trên)
Down Arrow
Edit menu, LineDownExtendColumn

Press CTRL+ALT+..
W,X
View menu, Toolbox

Advertisements