Y2 – Privacy Cleaner 1.1 – Dọn dẹp thông tin sử dụng máy tính

Đây là chương trình nâng cấp từ Privacy Protector 1.0.
Các chức năng chính như xóa cookie, temporary Internet, temp,… và các thông tin sử dụng của người dùng.

 

Tiếp tục đọc

Advertisements

Y2 – Task 1.0 – Tự động thực hiện các tác vụ theo thời gian

Đây là chương trình có chức năng lên lịch và quản lý việc thực hiện các tác vụ cho

Windows như tắt máy, tắt màn hình, điều khiển chuột, nhấn phím, phát âm thanh; các thao tác về cửa sổ như kích hoạt, đóng, khóa…theo từng khoảng thời gian như mỗi phút, mỗi ngày…

Tiếp tục đọc

C# – Kiểm tra sự tồn tại của các địa chỉ Internet

Bạn có một danh sách các địa chỉ Internet và muốn kiểm tra xem các đường dẫn còn hiệu lực hay không. Có một cách đơn giản để làm điều này trong .Net là sử dụng một số lớp trong namespace System.Net.NetworkInformation. Cụ thể chúng ta sẽ dùng cách thức ping như trong Command Line đến địa chỉ cần xác thực và kiểm tra kết quả trả về.

Tiếp tục đọc