C# – Bàn về phong cách lập trình (Programming Style)

CSharp_iconMặc dù phong cách lập trình là không hoàn toàn bắt buộc tuy nhiên có thể coi nó có một sự liên hệ chặt chẽ và tất yếu đối với công việc lập trình. Vì lẽ đó mà các trường khi dạy lập trình cũng có nhắc đến điều này trong quá trình dạy, tuy nhiên thường rất hạn chế.

Tiếp tục đọc

Advertisements