Java – Lập trình mạng với Socket

1. Client

Phần này chúng ta sẽ xem thử 1 ví dụ cách tạo kết nối đến một chương trình server sử dụng lớp Socket, và sau đó là cách máy khách gửi và nhận dữ liệu từ server thông qua socket.

Ví dụ này chúng ta sẽ hiện thực 1 máy khách gọi là YinClient. Client này sẽ kết nối đến máy chủ YinServer. Máy chủ YinServer sẽ nhận sữ liệu và trả lời nó.

YinClient sẽ tạo 1 socket kết nối đến Yin server, đọc dữ liệu do người dùng nhập vào và gửi đến Yin server thông qua socket. Server sẽ trả lời thông điệp và gửi lại client thông qua socket. Chương trình client sẽ đọc và hiển thị dữ liệu nhận lại được server:

Tiếp tục đọc

Advertisements

ASP.Net – Bắt đầu với ASP.NET AJAX

Trong phần này bạn sẽ bắt đầu làm quen với cách sử dụng các control như ScriptManager và UpdatePanel để tạo một trang web ứng dụng Ajax. Trong chương kế tiếp, bạn sẽ hiểu rõ hơn cách thức làm việc của các control này.

Tiếp tục đọc