Snippet Compiler – Compile Small C# Code Snippets

Chương trình cho phép bạn chạy và biên dịch các đoạn C# ngắn. Lần cập nhật mới nhất là December 8, 2007 với phiên bản Snippet Compiler Live 2008 Ultimate Edition for Developers (Alpha) cho .Net 3.5.

Thanks, Jeff Key.

Download các phiên bản:

For .NET 3.5:
Snippet Compiler Live 2008 Ultimate Edition for Developers (Alpha)

For .NET 2.0 and older:
2.0.8.3 for .NET 2.02.0.7.1 for .NET 1.1ChangesVersion 1Add-Ins

Snippet Compiler Live 2008 Ultimate Edition for Developers (Alpha)

Snippet Compiler Live 2008 Ultimate Edition for Developers (Alpha)

http://www.sliver.com/dotnet/SnippetCompiler/

Advertisements