[C# – SourceCode] Y2 VocaBalloon – Học từ vựng tiếng Anh qua balloon tip

Chương trình này được viết từ năm 2009 để thực hành C#. Dữ liệu của Y2 VocaBalloon được lưu trong tập tin Access 2003. Y2 VocaBalloon cho phép bạn thêm, sửa, xóa dữ liệu cùng các thiết lập. Khi được kích hoạt, Y2 VocaBalloon sẽ ẩn ở khay hệ thống và hiển thị lần lượt các từ vựng từ file dữ liệu sau vài giây.

Download Sourcecode+Demo (217 KB)

Screenshots:

8 thoughts on “[C# – SourceCode] Y2 VocaBalloon – Học từ vựng tiếng Anh qua balloon tip

Đã đóng bình luận.