LINQPad – Hướng dẫn tạo class và chạy C# Program

Trong bài viết Hướng dẫn cơ bản về LINQPad tôi đã thực hiện các ví dụ thực thi mã lệnh C# với hai chế độ là C# Expression và C# Statement(s). Qua bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách để thực thi một chương trình C# (chọn Language là C# Program) trong LINQPad.

Khi chuyển sang chế độ C# Program, bạn có thể thấy một mã nguồn chương trình trong LINQPad được tổ chức như sau (C#):

void Main()
{

}

// Define other methods and classes here

Trong ví dụ này tôi sẽ tạo một entity class cho database Northwind từ tập tin C:\SampleDB\Northwnd.mdf và một class cho table Employees.

Lưu ý rằng chương trình mà ta tạo sẽ cần đến hai namespace là System.Data.Linq và System.Data.Linq.Mapping trong assembly System.Data.Linq.dll.

Các bước tiến hành:

 1. Tạo query mới và chọn phần Language là “C# Program”.
 2. Vào menu Query>Query Properties, trong cửa sổ Query References hiện ra, tại thẻ Additional References, nhấn Add…. chọn file System.Data.Linq.dll và nhấn OK.
 3. Trong cửa sổ Query Properties, chuyển qua thẻ Additional Namespace Imports và gõ vào nội dung sau (giống như khai báo namespace trong C# nhưng chỉ cần tên của namespace):System.Data.LinqSystem.Data.Linq.Mapping
 4. Chép nội dung sau vào khung soạn thảo query:
  void Main()
  {
  	var db=new NorthwindDataContext(@"C:\SampleDB\Northwnd.mdf");
  	var employees=db.GetTable<Employee>();
  
  	employees.Dump();
  }
  
  [DatabaseAttribute(Name = "northwind")]
  public partial class NorthwindDataContext : DataContext
  {
  	public NorthwindDataContext(string connection)
  		: base(connection)
  	{
  	}
  
  }
  
  [Table(Name = "Employees")]
  public class Employee
  {
  	[Column(IsPrimaryKey = true)]
  	public int EmployeeID { get; set; }
  	[Column]
  	public string LastName { get; set; }
  	[Column]
  	public string FirstName { get; set; }
  	[Column]
  	public DateTime BirthDate { get; set; }
  	[Column]
  	public string Country { get; set; }
  }
  
 5. Nhấn F5 để thực thi chương trình và xem kết quả.

Table<Employee> (9 items)

EmployeeID

LastName

FirstName

BirthDate

Country

1

Davolio Nancy 12/8/1948 12:00:00 AM USA

2

Fuller Andrew 2/19/1952 12:00:00 AM USA

3

Leverling Janet 8/30/1963 12:00:00 AM USA

4

Peacock Margaret 9/19/1937 12:00:00 AM USA

5

Buchanan Steven 3/4/1955 12:00:00 AM UK

6

Suyama Michael 7/2/1963 12:00:00 AM UK

7

King Robert 5/29/1960 12:00:00 AM UK

8

Callahan Laura 1/9/1958 12:00:00 AM USA

9

Dodsworth Anne 1/27/1966 12:00:00 AM UK

https://yinyangit.wordpress.com

2 thoughts on “LINQPad – Hướng dẫn tạo class và chạy C# Program

 1. LINQPad cũng có chức năng tương tự là AutoCompletion, tuy nhiên cần phải trả phí để kích hoạt chức năng này. Nếu để kiểm tra những ví dụ nhỏ thì sẽ tiện hơn VS, hơn nữa LINQPad có thể thay thế được SQL Management Studio.

Đã đóng bình luận.