Visual Studio 2010 – Triển khai ứng dụng tự cập nhật (Auto Update) với OneClick

Được ra mắt từ phiên bản Visual Studio 2005, chức năng OneClick giúp triển khai các ứng dụng smart-client một cách đơn giản thông trình wizard được tích hợp sẵn. Với OneClick, bạn có thể. triển khai một ứng dụng offline hoặc online có khả năng tự động cài đặt và cập nhật.

Giới thiệu

Một ứng dụng được triển khai bằng ClickOne sẽ có các đặc điểm:

–          Bạn có thể tùy chọn triển khai ứng dụng offline hoặc online.

–          Ứng dụng sau khi cài đặt sẽ được nằm trên Start Menu và trong Control Panel/Add-Remove Programs.

–          Khi thực thi ứng dụng, người dùng sẽ chạy file manifest (ClickOnce Application Reference) có đuôi là .appref-ms. File này sẽ chịu trách nhiệm chạy ứng dụng thực sự (file .exe) và kiểm tra cập nhật. Việc kiểm tra cập nhật sẽ được dựa vào mã hash của các tập tin để xác định phiên bản mới.

Ứng dụng auto-update với giao diện OneClick trong Visual Studio

Để bắt đầu, tôi tạo một ứng dụng Windows Form với tên AutoUpdateApp (bạn có thể tạo các loại ứng dụng desktop khác như Console hoặc WPF), sau đó vào phần Project Properties trong Visual Studio và chuyển qua thẻ Publish.

Tại phần Publish Location:

–          Publishing Folder Location (web site, ftp server, or file path): đường dẫn mà các tập tin dùng để cài đặt sẽ được tạo ra. Ở đây tôi sử dụng IIS để tạo server và đặt là http://localhost/AutoUpdateApp/

–          Installation Folder URL (if different than above): để trống mục này vì tôi sử dụng thư mục publish cùng với thư mục để cài đặt.

Phần Install Mode and Settings, tôi chọn “The application is available offline as well …” để cho phép ứng dụng chạy offline và cho phép sử dụng tính năng update.

Visual Studio-Publish tab

Nhấn nút Application Files… và lựa chọn các file bạn muốn được copy chung vào thư mục ứng dụng.

Nhấn nút Prerequisities… để lựa chọn các thành phần cần thiết để ứng dụng hoạt động, mặc định VS sẽ tự động lựa chọn dựa vào dự án của bạn.

Visual Studio-Prerequisites

Nhấn nút Updates…, trong bảng này bạn chọn “The application should check for updates”, chọn thời điểm kiểm tra update và đặt Update location chỉ trong trường hợp đường dẫn này khác với Publish location.

Visual Studio-Application Updates

Nhấn nút Options…, thiết lập các thông tin trong phần Description để hiển thị lên trang web cài đặt. Trong phần Deployment, thiết lập tên web page và tùy chọn đánh dấu hai tùy chọn ngay bên dưới để VS tự động sinh ra và mở trang web cài đặt.

Visual Studio-Publish Options

Note: Thay vì thiết lập theo cách này, bạn có thể nhấn nút Publish Wizard bên dưới để thực hiện từng bước theo trình wizard. Sau khi thiết lập hoàn tất, bạn chỉ cần nhấn nút Publish Now sau mỗi lần ứng dụng thay đổi.

Sau khi public, trang web cài đặt sẽ được mở ra để bản tải về file setup. File này sẽ tự động cài ứng dụng vào hệ thống và lên Start Menu.

Khi publish phiên bản mới, chương trình sẽ hiển thị thông điệp yêu cầu cập nhật.

Ứng dụng auto-update với OneClick Deployment API

Để sử dụng cách này, bạn vẫn phải thiết lập các thông tin cơ bản và đường dẫn cập nhật. Tuy nhiên bạn không bật chức năng tự động cập nhật mà chỉ cần gọi phương thức sau tại thời điểm cần cập nhật (Nguồn: How to: Check for Application Updates Programmatically Using the ClickOnce Deployment API)

C# code:

private void InstallUpdateSyncWithInfo()
{
  UpdateCheckInfo info = null;

  if (ApplicationDeployment.IsNetworkDeployed)
  {
    ApplicationDeployment ad = ApplicationDeployment.CurrentDeployment;

    try
    {
      info = ad.CheckForDetailedUpdate();

    }
    catch (DeploymentDownloadException dde)
    {
      MessageBox.Show("The new version of the application cannot be downloaded at this time. \n\nPlease check your network connection, or try again later. Error: " + dde.Message);
      return;
    }
    catch (InvalidDeploymentException ide)
    {
      MessageBox.Show("Cannot check for a new version of the application. The ClickOnce deployment is corrupt. Please redeploy the application and try again. Error: " + ide.Message);
      return;
    }
    catch (InvalidOperationException ioe)
    {
      MessageBox.Show("This application cannot be updated. It is likely not a ClickOnce application. Error: " + ioe.Message);
      return;
    }

    if (info.UpdateAvailable)
    {
      Boolean doUpdate = true;

      if (!info.IsUpdateRequired)
      {
        DialogResult dr = MessageBox.Show("An update is available. Would you like to update the application now?", "Update Available", MessageBoxButtons.OKCancel);
        if (!(DialogResult.OK == dr))
        {
          doUpdate = false;
        }
      }
      else
      {
        // Display a message that the app MUST reboot. Display the minimum required version.
        MessageBox.Show("This application has detected a mandatory update from your current " +
          "version to version " + info.MinimumRequiredVersion.ToString() +
          ". The application will now install the update and restart.",
          "Update Available", MessageBoxButtons.OK,
          MessageBoxIcon.Information);
      }

      if (doUpdate)
      {
        try
        {
          ad.Update();
          MessageBox.Show("The application has been upgraded, and will now restart.");
          Application.Restart();
        }
        catch (DeploymentDownloadException dde)
        {
          MessageBox.Show("Cannot install the latest version of the application. \n\nPlease check your network connection, or try again later. Error: " + dde);
          return;
        }
      }
    }
  }
}

Khi phát hiện bản cập nhật mới, chương trình sẽ hiển thị thông điệp khác và yêu cầu restart lại ứng dụng:

Chương trình minh họa

Sử dụng phương pháp này, bạn sẽ không được phép lựa chọn đường dẫn cài đặt vì vậy tôi thêm chức năng mở thư mục ứng dụng vào chương trình. Và thêm một ListView để hiển thị các thông tin assembly liên quan, khi bạn thay đổi Target framework, các thông tin này cũng được cập nhật và thay đổi theo:

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Reflection;
using System.Diagnostics;
using System.Deployment.Application;

namespace AutoUpdateApp
{
public partial class Form1 : Form
{
  public Form1()
  {
    InitializeComponent();

    try
    {
      // chi chay duoc sau khi ung dung da cai dat
      this.Text = Application.ProductName + " " + ApplicationDeployment.CurrentDeployment.CurrentVersion;
    }
    catch
    { }

    label1.Text = Application.StartupPath;

    Assembly asm = Assembly.GetExecutingAssembly();

    AssemblyName[] asmNames = asm.GetReferencedAssemblies();

    foreach (AssemblyName nm in asmNames)
    {
      ListViewItem item = new ListViewItem(nm.Name);
      item.SubItems.Add(nm.FullName);
      listView1.Items.Add(item);
    }

  }

  private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    this.Close();
  }

  private void btnOpbenFolder_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    string arg = "/select, " + Application.ExecutablePath;
    Process.Start("explorer", arg);
  }

}
}

https://yinyangit.wordpress.com

Bài liên quan:

5 thoughts on “Visual Studio 2010 – Triển khai ứng dụng tự cập nhật (Auto Update) với OneClick

 1. Hi.yinYang!
  Mình cũng có làm một trương trình winform. Mình có sử dụng cách đóng gói như bạn. nhưng khi cho lên host cài đặt xong thì chương trình chạy theo dạng onl. tức là trong thư mục ổ C:\\ProgramFile\ có thư mục nhưng k có. mình muốn hỏi làm thế nào để cài nó lên trên máy vậy

 2. tôi public thi VS2010 báo lỗi như thế này:

  Failed to connect to ‘http://10.174.104.3:82/’ with the following error: Unable to create the Web site ‘http://10.174.104.3:82’. The Web server does not appear to have FrontPage Server Extensions installed.

  Anh giúp tôi với

Đã đóng bình luận.