HTML – Sử dụng Character Entity

XHTML Character Entity ReferenceCác kí tự đặc biệt muốn hiển thị trên trình duyệt phải được mã hóa thành các chuỗi đại diện tương ứng. Ví dụ như kí tự “<” sẽ có tên mã tương ứng là &lt; và mã số là <. Các kí tự này được gọi chung là các html entity. Ngoài việc sử dụng trong mã HTML, các entity này còn có thể sử dụng trong javascript và CSS.


Khi sử dụng bạn cần chú ý rằng các entity name có phân biệt chữ hoa-thường.

Bảng tham khảo các HTML entity

  1. HTML ISO-8859-1 Reference

Trang web này cung cấp các bảng kí tự HTML theo tiêu chuẩn ISO-8859-1. Đây là bộ kí tự tiêu chuẩn trong hầu hết các trình duyệt hiện nay. Bạn có thể dò theo mã số, tên và mô tả của mỗi kí tự. Bảng dưới đây liệt kê năm kí tự đặc biệt phổ biến nhất được sử dụng trong HTML:

Character Entity Number Entity Name Description
&quot; quotation mark
&apos; apostrophe
& & &amp; ampersand
< < &lt; less-than
> > &gt; greater-than
  1. XHTML Character Entity Reference

Liệt kê 252 kí tự trong HTML 4 và XHTML 1.0. Mỗi kí tự liệt kê dưới dạng một khung hình vuông bao gồm dạng hiển thị, tên, mã số và giá trị UTF-8 (dạng mã 16 – hexadecimal).

XHTML Character Entity Reference

Sử dụng

–       HTML: entity number hoặc entity name.

–       Javascript: dùng mã UTP-8 với tiền tố “\u”. Ngoài ra với kí tự có mã nhỏ hơn 255 (giá trị hex=FF), bạn có thể dùng 2 giá trị của mã kí tự với tiền tố “\x”.

Ví dụ: Hiển thị hộp thoại với nội dung là kí tự &.

alert("\u0026");
// or
alert("\x26");

–       CSS: dùng mã UTF-8 với tiền tố “\”
Ví dụ: hiển thị kí tự & sau mỗi thẻ div.

div:after
{
content: "\26";
}

———–
YinYang’s Programming Blog

Advertisements