Css3Test – Kiểm tra mức độ hỗ trợ CSS3 của trình duyệt

CSS3 hứa hẹn đem đến nhiều tính năng và tiêu chuẩn mới cho công nghệ thiết kế web sau này. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có trình duyệt nào hỗ trợ đầy đủ các tính năng của phiên bản CSS này. Một trang web rất hữu ích mà bạn có thể dùng để kiểm tra chính xác mọi tính năng của CSS3 mà trình duyệt hỗ trợ hay không là css3test.com.

Các tính năng mà trang web này sẽ kiểm tra được chia thành từng nhóm và được liệt kê ở thanh sidebar bên phải, bao gồm:

 • Backgrounds and Borders
 • Image Values and Replaced Content
 • Selectors
 • Media Queries
 • Basic User Interface
 • Transitions
 • Animations
 • Transforms
 • Text
 • Fonts
 • Writing Modes
 • Color
 • Multi-column Layout
 • Values and Units

Mỗi nhóm trên sẽ liệt kê các thuộc tính của CSS3 cùng với tất cả các giá trị của nó. Mức độ trình duyệt hỗ trợ các tính năng sẽ được thể hiện bởi thang màu từ xanh lục (hỗ trợ đầy đủ) đến đỏ (không hỗ trợ).

CSS3 Test

Kết quả test của tác giả Lea Verou:

 • Chrome Canary, WebKit nightlies, Firefox Nightly: 64%
 • Chrome, IE10PP4: 63%
 • Firefox 10: 61%
 • Safari 5.1, iOS5 Safari: 60%
 • Opera 11.60: 56%
 • Firefox 9: 58%
 • Firefox 6-8: 57%
 • Firefox 5, Opera 11.1 – 11.5: 55%
 • Safari 5.0: 54%
 • Firefox 4: 49%
 • Safari 4: 47%
 • Opera 10: 45%
 • Firefox 3.6: 44%
 • IE9: 39%

YinYang’ Programming Blog