jQuery – Weekpicker plugin dựa trên jQuery UI Datepicker

icon-calendar-selection-daySau một hồi tìm kiếm về plugin weekpicker và nhận được một trang hữu ích là Week picker using jQuery UI Datepicker. Đây là calendar với hiệu ứng cho phép chọn từng tuần nhưng còn thiếu một khung input và chưa có phương thức nào để sử dụng. Vì vậy tôi dựa trên kết quả này để hoàn thành một plugin Weekpicker với các tùy chọn cơ bản. Đây là một plugin của jQuery UI dựa trên Datepicker.

Demo và Source Code

Demo

SourceCode

jQuery UI - Weekpicker Plugin

Method và event

  • hide: đóng weekpicker

.weekpicker(“hide”)

  • show: hiện weekpicker

.weekpicker(“show”)

  • getDates: trả về đối tượng gồm 2 thuộc tính: start (ngày bắt đầu) và end (ngày kết thúc) của tuần được chọn.

.weekpicker(“getDates”)
Ex:

var startDate = $week.weekpicker("getDates").start;
  • setDate: chọn tuần chứa ngày được truyền vào

.weekpicker(“setDate”, DateObj)
Ex:

$week.weekpicker("setDate", new Date());
  • onSelect: sự kiện được kích hoạt khi người dùng thay đổi thời gian của weekpicker

.weekpicker(“onSelect”, function(startDate, endDate, element))
Ex:

$week.weekpicker("onSelect", function(start, end){
$("#DateStart").val(start);
$("#DateEnd").val(end);
});

YinYangIt’s Blog

2 thoughts on “jQuery – Weekpicker plugin dựa trên jQuery UI Datepicker

Đã đóng bình luận.