jQuery – Hướng dẫn tổng quan về jqGrid Plugin

Bài viết này tổng hợp lại và cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quát về các chức năng cũng như cách sử dụng component này. Đây là một jQuery Grid Plugin được sử dụng khá phổ biến để hiển thị và quản lý dữ liệu dưới dạng bảng. Chức năng của nó rất nhiều, tôi chỉ giới thiệu những đặc điểm chính và cách sử dụng nó bên client script.

Tiếp tục đọc

C#4 – Tạo proxy truy xuất các thành viên private (dynamic + reflection)

private-access-lock-keyKết hợp reflection và dynamic, ta có thể tạo một lớp proxy dùng để truy xuất được các thành viên private của một đối tượng. Lớp proxy này được tôi xây dựng để làm một giải pháp cho câu hỏi của bạn thanh trong bài giới thiệu về reflection.

Tiếp tục đọc