Design Pattern – Ví dụ về Service Locator trong C#

design-pattern-logoService Locator là một design pattern thông dụng cho phép tách rời (decouple) một class với các dependency (hay được gọi là service) của nó. Service Locator có thể coi là một đối tượng trung gian trong việc liên kết class và các dependency.

Tiếp tục đọc