Thiết kế Entity Data Model – Part 3: Code First

Code First Sample Publishing DatabaseBài này giới thiệu cách sử dụng EF 4.1 để thiết kế Entity Data Model theo hướng Code First. Sử dụng Code First, bạn phải làm thủ công toàn bộ việc định nghĩa các class của object layer. Nhờ đó bạn sẽ hiểu sâu hơn cách hoạt động và cấu trúc của các class này.

Tiếp tục đọc

Thiết kế Entity Data Model – Part 2: Model First

Entity Data Model DesignerTiếp theo phần 1 về Databate First, bài viết này sẽ trình bày về cách tạo Entity Data Model (EDM) theo hướng Model First. Dựa vào tính năng này, bạn có thể thiết kế được một database thông qua giao diện trực quan của Entity Data Model Designer trong Visual Studio.

Tiếp tục đọc

Thiết kế Entity Data Model – Part 1: Database First

Entity Framework design approachesLà thành phần trung gian giữa ứng dụng và database, Entity Data Model (EDM) giúp tạo liên kết và mô tả giữa nguồn dữ liệu vật lý và các đối tượng bussiness (hay object layer) trong ứng dụng. Dựa vào sự lựa chọn thành phần nào sẽ được tạo ra trước, một ứng dụng Entity Framework (EF) có thể sử dụng 1 trong 3 cách tiếp cận: Database First, Model First và Code First.

Tiếp tục đọc

Tổng quan kiến trúc của Entity Framework

Entity Mapping ModelADO.NET Entity Framework là một nền tảng được sử dụng để làm việc với database thông qua cơ chế ánh xạ Object/Relational Mapping (ORM). Nhờ đó, bạn có thể truy vấn, thao tác với database gián tiếp thông qua các đối tượng lập trình.

Tiếp tục đọc

ADO.NET – Chuyển đổi giữa XML, XML Schema, Untyped và Typed DataSet

Sử dụng các phương thức hỗ trợ sẵn của lớp DataSet, bạn có thể dễ dàng đọc một tập tin XML và chuyển thành DataSet. Khi đã có một đối tượng DataSet, bạn có thể ghi thành một tập tin XML Schema và từ đó tạo ra một Strongly Typed DataSet. Hãy xem những công việc này sẽ đơn giản như thế nào nhờ .NET Framework và Visual Studio IDE.

Tiếp tục đọc

[ADO.NET Tutorial] Lesson 05: Làm việc với Disconnected Data – DataSet và SqlDataAdapter

(The C# Station ADO.NET Tutorial)

Lesson này hướng dẫn cách làm việc với dữ liệu ngắt kết nối (disconnected data) với DataSet và SqlDataAdapter. Qua đó, bạn sẽ biết cách sử dụng DataSet, SqlDataAdapter  và hiểu tại sao cần phải làm việc với disconnected data.

Tiếp tục đọc