CodeDom – Dynamic Code Generation: Rectangle Class

/*
 * https://yinyangit.wordpress.com
 * 13 January 2011
 */

using System;
using System.CodeDom;
using System.CodeDom.Compiler;
using System.IO;
using System.Text;
using Microsoft.CSharp;
using Microsoft.VisualBasic;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    public CodeCompileUnit CreateRectangleCode()
    {
      CodeNamespace cNamespace = new CodeNamespace("CodeDomExample");

      cNamespace.Imports.Add(new CodeNamespaceImport("System"));

      CodeTypeDeclaration cClass = new CodeTypeDeclaration("Rectangle");
      cNamespace.Types.Add(cClass);

      // fields
      CodeMemberField field1 = new CodeMemberField("Int32", "_length");
      field1.Attributes = MemberAttributes.Private;
      CodeMemberField field2 = new CodeMemberField("Int32", "_width");
      field2.Attributes = MemberAttributes.Private;

      cClass.Members.Add(field1);
      cClass.Members.Add(field2);

      // properties
      CodeMemberProperty property1 = new CodeMemberProperty();
      property1.Name = "Length";
      property1.Attributes = MemberAttributes.Public;
      property1.Type = new CodeTypeReference("Int32");
      property1.HasGet = true;
      property1.HasSet = true;

      property1.GetStatements.Add(new CodeMethodReturnStatement(
        new CodeFieldReferenceExpression(
          new CodeThisReferenceExpression(), "_length")));
      property1.SetStatements.Add(new CodeAssignStatement(
        new CodeFieldReferenceExpression(
          new CodeThisReferenceExpression(), "_length"),
          new CodeArgumentReferenceExpression("value")));

      CodeMemberProperty property2 = new CodeMemberProperty();
      property2.Name = "Width";
      property2.Attributes = MemberAttributes.Public;
      property2.Type = new CodeTypeReference("Int32");
      property2.HasGet = true;
      property2.HasSet = true;

      property2.GetStatements.Add(new CodeMethodReturnStatement(
        new CodeFieldReferenceExpression(
          new CodeThisReferenceExpression(), "_width")));
      property2.SetStatements.Add(new CodeAssignStatement(
        new CodeFieldReferenceExpression(
          new CodeThisReferenceExpression(), "_width"),
          new CodeArgumentReferenceExpression("value")));

      cClass.Members.Add(property1);
      cClass.Members.Add(property2);

      // constructor
      CodeConstructor cConstructor = new CodeConstructor();
      cConstructor.Attributes = MemberAttributes.Public;

      cConstructor.Parameters.Add(new CodeParameterDeclarationExpression("Int32", "length"));
      cConstructor.Parameters.Add(new CodeParameterDeclarationExpression("Int32", "width"));

      cConstructor.Statements.Add(new CodeAssignStatement(new CodePropertyReferenceExpression(
        new CodeThisReferenceExpression(), "Length"),
        new CodeArgumentReferenceExpression("length")));

      cConstructor.Statements.Add(new CodeAssignStatement(new CodePropertyReferenceExpression(
        new CodeThisReferenceExpression(), "Width"),
        new CodeArgumentReferenceExpression("width")));

      cClass.Members.Add(cConstructor);

      // CalculateArea() method
      CodeMemberMethod cMethod = new CodeMemberMethod();
      cMethod.Name = "CalculateArea";
      cMethod.Attributes = MemberAttributes.Public;
      cMethod.ReturnType = new CodeTypeReference("Int32");

      cMethod.Statements.Add(new CodeVariableDeclarationStatement(typeof(int), "area",
        new CodeSnippetExpression("Length * Width")));

      //cMethod.Statements.Add(new CodeSnippetExpression("return area"));
      cMethod.Statements.Add(new CodeMethodReturnStatement(
        new CodeVariableReferenceExpression("area")));

      cClass.Members.Add(cMethod);

      // Main() method
      CodeEntryPointMethod mainMethod = new CodeEntryPointMethod();

      mainMethod.Statements.Add(new CodeVariableDeclarationStatement("Rectangle", "rectClass",
        new CodeObjectCreateExpression("Rectangle",
          new CodePrimitiveExpression(5),
          new CodePrimitiveExpression(4))));
      mainMethod.Statements.Add(new CodeVariableDeclarationStatement(typeof(int), "area",
        new CodeSnippetExpression("rectClass.CalculateArea()")));

      mainMethod.Statements.Add(new CodeMethodInvokeExpression(
        new CodeTypeReferenceExpression("Console"), "WriteLine",
        new CodeVariableReferenceExpression("area")));
      // mainMethod.Statements.Add(new CodeSnippetExpression("System.Console.WriteLine(area)"));

      cClass.Members.Add(mainMethod);

      CodeCompileUnit comUnit = new CodeCompileUnit();
      comUnit.Namespaces.Add(cNamespace);
      return comUnit;
    }

    private static CodeDomProvider GetCodeDomProvider(string language)
    {
      CodeDomProvider codeProvider;
      language = language.ToUpper();

      if (language == "CSHARP")
        codeProvider = new CSharpCodeProvider();
      else if (language == "VBNET")
        codeProvider = new VBCodeProvider();
      else
        throw new ArgumentException("'{0}' language is not supported", language);

      return codeProvider;
    }
    private static void GenerateCode(CodeCompileUnit comUnit, TextWriter textWriter, string language)
    {
      CodeDomProvider codeProvider = GetCodeDomProvider(language);

      CodeGeneratorOptions genOptions = new CodeGeneratorOptions();
      genOptions.IndentString = " ";

      codeProvider.GenerateCodeFromCompileUnit(comUnit, textWriter, genOptions);
    }

    private static void GenerateExecutableFile(CodeCompileUnit comUnit, string language)
    {
      CodeDomProvider codeProvider = GetCodeDomProvider(language);

      CompilerParameters comParam = new CompilerParameters();
      comParam.GenerateExecutable = true;
      comParam.OutputAssembly = "Rectangle.exe";
      comParam.GenerateInMemory = false;

      CompilerResults comResults = codeProvider.CompileAssemblyFromDom(comParam, comUnit);
      if (comResults.Errors.Count > 0)
      {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
        foreach (CompilerError ce in comResults.Errors)
        {
          Console.WriteLine("Line: {0}: Error Number:{1}\n{2}", ce.Line, ce.ErrorNumber, ce.ErrorText);
        }
        Console.ResetColor();
      }
    }

    public static void Main()
    {
      Program test = new Program();
      CodeCompileUnit comUnit = test.CreateRectangleCode();
      //string language="csharp";
      string language = "vbnet";

      StringBuilder strBuilder = new StringBuilder();
      StringWriter writer = new StringWriter(strBuilder);
      //StreamWriter writer= new StreamWriter("C:\\a.cs");
      //writer.AutoFlush = true;

      GenerateCode(comUnit, writer, language);
      Console.WriteLine(strBuilder.ToString());

      GenerateExecutableFile(comUnit, language);
      Console.Read();
    }
  }
}

Output:

CodeDom Example

Tham khảo bài viết:

.Net – CodeDOM – Tìm hiểu và ứng dụng

Advertisements

One thought on “CodeDom – Dynamic Code Generation: Rectangle Class

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s