Reflection Emit – Create Dynamic Assembly

/**********************************************************************
 * Create Dynamic Assembly
 * Author: Yin Yang <yinyang.it@gmail.com>
 * https://yinyangit.wordpress.com
 * Date: 21 March 2011
 *
 **********************************************************************/
using System;
using System.Reflection;
using System.Reflection.Emit;

namespace ConsoleApplication1
{
  class ReflectionEmit
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Test the Rectangle class... ");

      Console.Write("Length: ");
      int length = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Width: ");
      int width = int.Parse(Console.ReadLine());

      Type t = CreateDynamicAssembly();

      object obj = Activator.CreateInstance(t, length, width);
      object ret = t.InvokeMember("CalculateArea", BindingFlags.InvokeMethod, null, obj, null);

      Console.WriteLine("Area = " + ret);
      Console.Read();
    }

    public static Type CreateDynamicAssembly()
    {

      AssemblyName asmName = new AssemblyName("RectangleTest");

      AssemblyBuilder asmBuilder = AppDomain.CurrentDomain.DefineDynamicAssembly(asmName, AssemblyBuilderAccess.RunAndSave);

      ModuleBuilder modBuilder = asmBuilder.DefineDynamicModule("RectangrtyleTest", "RectangleTest.exe");

      TypeBuilder typeBuilder = modBuilder.DefineType("Rectangle", TypeAttributes.Public);

      FieldBuilder field1 = typeBuilder.DefineField("_length", typeof(Int32), FieldAttributes.PrivateScope);
      FieldBuilder field2 = typeBuilder.DefineField("_width", typeof(Int32), FieldAttributes.PrivateScope);

      MethodBuilder mCalArea = typeBuilder.DefineMethod("CalculateArea", MethodAttributes.Public | MethodAttributes.Virtual, CallingConventions.HasThis, typeof(Int32), null);

      ILGenerator ilGen = mCalArea.GetILGenerator();

      ilGen.Emit(OpCodes.Ldarg_0);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldfld, field1);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldarg_0);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldfld, field2);
      ilGen.Emit(OpCodes.Mul);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ret);

      // Property Length
      PropertyBuilder prop1 = typeBuilder.DefineProperty("Length", PropertyAttributes.None, typeof(System.Int32), null);
      // Getter
      MethodBuilder mGetter1 = typeBuilder.DefineMethod("get_Length", MethodAttributes.Public, typeof(System.Int32), Type.EmptyTypes);

      ilGen = mGetter1.GetILGenerator();

      ilGen.Emit(OpCodes.Ldarg_0);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldfld, field1);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ret);

      // Setter
      MethodBuilder mSetter1 = typeBuilder.DefineMethod("set_Length", MethodAttributes.Public, null, new Type[] { typeof(System.Int32) });

      ilGen = mSetter1.GetILGenerator();

      ilGen.Emit(OpCodes.Ldarg_0);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldarg_1);
      ilGen.Emit(OpCodes.Stfld, field1);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ret);

      prop1.SetGetMethod(mGetter1);
      prop1.SetSetMethod(mSetter1);

      // Property Width
      PropertyBuilder prop2 = typeBuilder.DefineProperty("Width", PropertyAttributes.None, typeof(System.Int32), null);
      //Getter
      MethodBuilder mGetter2 = typeBuilder.DefineMethod("get_Width", MethodAttributes.Public |
        MethodAttributes.SpecialName |
        MethodAttributes.HideBySig, typeof(System.Int32), Type.EmptyTypes);
      ilGen = mGetter2.GetILGenerator();

      ilGen.Emit(OpCodes.Ldarg_0);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldfld, field2);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ret);

      //Setter
      MethodBuilder mSetter2 = typeBuilder.DefineMethod("set_Width", MethodAttributes.Public |
        MethodAttributes.SpecialName |
        MethodAttributes.HideBySig, null, new Type[] { typeof(System.Int32) });

      ilGen = mSetter2.GetILGenerator();

      ilGen.Emit(OpCodes.Ldarg_0);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldarg_1);
      ilGen.Emit(OpCodes.Stfld, field2);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ret);

      prop2.SetGetMethod(mGetter2);
      prop2.SetSetMethod(mSetter2);

      ConstructorBuilder conBuilder = typeBuilder.DefineConstructor(MethodAttributes.Public, CallingConventions.HasThis, new Type[] { typeof(Int32), typeof(Int32) });

      ConstructorInfo conInfo = typeof(object).GetConstructor(new Type[] { });

      ilGen = conBuilder.GetILGenerator();

      ilGen.Emit(OpCodes.Ldarg_0);
      ilGen.Emit(OpCodes.Call, conInfo);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldarg_0);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldarg_1);
      ilGen.Emit(OpCodes.Call, mSetter1);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldarg_0);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldarg_2);
      ilGen.Emit(OpCodes.Call, mSetter2);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ret);

      MethodBuilder mMain = typeBuilder.DefineMethod("Main", MethodAttributes.Public | MethodAttributes.Static, CallingConventions.Standard);

      ilGen = mMain.GetILGenerator();
      ilGen.DeclareLocal(typeof(int));

      ilGen.Emit(OpCodes.Ldc_I4, 5);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldc_I4, 4);
      ilGen.Emit(OpCodes.Newobj, conBuilder);

      ilGen.Emit(OpCodes.Callvirt, mCalArea);
      ilGen.Emit(OpCodes.Stloc_0);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldstr, "Area of rectangle is {0}");
      ilGen.Emit(OpCodes.Ldloc_0);

      ilGen.Emit(OpCodes.Box, typeof(Int32));
      MethodInfo wl = typeof(System.Console).GetMethod("WriteLine", new Type[] { typeof(string), typeof(object) });
      ilGen.Emit(OpCodes.Call, wl);
      ilGen.Emit(OpCodes.Ret);

      Type t = typeBuilder.CreateType();

      asmBuilder.SetEntryPoint(mMain);
      asmBuilder.Save("RectangleTest.exe");

      return t;
    }
  }
}

Test:

Reflection Emit - Test

Bài viết:
.Net – Kĩ thuật Reflection Emit trong C#

https://yinyangit.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s