WPF – MultiBinding và IMultiValueConverter

Nhiều trường hợp bạn cần binding dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ như tính giá trị trung bình từ nhiều control và hiển thị trên một TextBox. Trường hợp này, bạn cần dùng đến lớp MultiBinding đồng thời kết hợp với IMultiValueConverter để chuyển đổi dữ liệu thành dạng cần thiết.

Tiếp tục đọc

WPF – Hierarchical Binding và Hierarchical Data Template

Các dữ liệu dạng phân cấp có thể được hiển thị trên các control HeaderedItemsControl như TreeViewItem hay MenuItem. Và để sử dụng Data Template cho các các kiểu dữ liệu này, bạn cần sử dụng lớp HierarchicalDataTemplate.

Tiếp tục đọc

WPF – Data Binding và Collection: Sorting, Filtering, Grouping

Một collection cũng có thể được coi là một đối tượng, tuy nhiên việc binding loại dữ liệu này yêu cầu những chức năng như sắp xếp, lọc, gom nhóm,… Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu về Collection View và sử dụng để thực hiện các chức năng này trên dữ liệu được binding vào ListBox.

Tiếp tục đọc

WPF – Data Binding: Chuyển đổi dữ liệu với IValueConverter

Có những trường hợp bạn cần thực hiện một binding phức tạp như chuyển đổi, tính toán, tìm kiếm từ giá trị này sang giá trị khác. Để làm được điều này, bạn cần tạo một lớp converter hiện thực interface IValueConverter và gán thể hiện của lớp này cho property Binding.Converter.

Tiếp tục đọc

WPF – Data Binding cơ bản

Data Binding là kĩ thuật dùng để tạo gắn kết giữa phần giao diện (UI) và dữ liệu thông qua phần business logic. Nhờ Data Binding, UI có thể tự động cập nhật lại để hiển thị các thay đổi trong dữ liệu.Ngoài ra, Data Binding trong WPF còn hỗ trợ các chiều khác nhau, nghĩa là các thay đổi có thể cập nhật từ UI vào dữ liệu.

Tiếp tục đọc