WPF – Tự động hiện thực INotifyPropertyChanged với DynamicObject

dynamicĐây là kĩ thuật sử dụng dynamic trong .Net để tạo các đối tượng đại diện (proxy) cho đối tượng thực sự bạn cần hiện thực INotifyPropertyChange. Ý tưởng của phương pháp này là lợi dụng khả năng của đối tượng DynamicObject cho phép ta xử lý thủ công các thao tác truy xuất đến property để kích hoạt event của INotifyPropertyChanged.

Tiếp tục đọc

DLR– Dynamic Programming: Một wrapper của string với DynamicObject và reflection

Như đã giới thiệu trong bài “ExpandoObject, DynamicObject và Dynamic Method Bag“, để minh họa rõ ràng hơn cho cách sử dụng DynamicObject, tôi đã tạo một wrapper của lớp string với tên gọi Y2String trong C#. Lớp này sẽ override các phương thức cần thiết của DynamicObject để sử dụng được các phương thức của string và bổ sung thêm một số tính năng khác.

Tiếp tục đọc