.NET – Quá trình biên dịch: JIT (Just-In-Time) và NGEN (Native Image Generator)

compiler.NET đóng gói mã nguồn trong các file chương trình (assembly dưới dạng .exe, .dll) chứa mã lệnh Microsoft Intermediate Language (MSIL hay viết gọn là IL). Đây không phải là ngôn ngữ mà máy có thể hiểu. Vì thế khi chương trình của bạn được thực thi, một trình biên dịch JIT (Just-In-Time, còn gọi là Jitter, đây là một phần của CLR – Common Language Runtime) sẽ được gọi để biên dịch chương trình thành mã máy nhờ đó CPU có thể hiểu và thực hiện.

Tiếp tục đọc