Css3Test – Kiểm tra mức độ hỗ trợ CSS3 của trình duyệt

CSS3 hứa hẹn đem đến nhiều tính năng và tiêu chuẩn mới cho công nghệ thiết kế web sau này. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có trình duyệt nào hỗ trợ đầy đủ các tính năng của phiên bản CSS này. Một trang web rất hữu ích mà bạn có thể dùng để kiểm tra chính xác mọi tính năng của CSS3 mà trình duyệt hỗ trợ hay không là css3test.com.

Tiếp tục đọc