Thiết kế Entity Data Model – Part 2: Model First

Entity Data Model DesignerTiếp theo phần 1 về Databate First, bài viết này sẽ trình bày về cách tạo Entity Data Model (EDM) theo hướng Model First. Dựa vào tính năng này, bạn có thể thiết kế được một database thông qua giao diện trực quan của Entity Data Model Designer trong Visual Studio.

Tiếp tục đọc