MVVM trong WFP (Part 4/4): Data Validation

WPF - Data Validation - IDataErrorInfoKiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu là một phần quan trọng trong mọi ứng dụng. Trong mô hình MVVM, ta có thể thực hiện việc kiểm tra này bằng cách sử dụng hai interface IDataErrorInfo . Ta sẽ hiện thực các interface này cho các class của phần Model.

Tiếp tục đọc