Javascript –Phương thức exeCommand và WYSIWYG Html Editor

accessories-text-editorexeCommand() là một phương thức giúp thực thi các lệnh tương tự trong một trình soạn thảo văn bản. Lệnh được thực thi sẽ tác động đến nội dung hiển thị trên cửa sổ trình duyệt. Đây là phương thức rất hữu ích dùng để tạo ra các HTML Editor hỗ trợ định dạng và chỉnh sửa mã nguồn mà bạn thường gặp trên các trang web.

Tiếp tục đọc

HTML – Thuộc tính DesignMode và ContentEditable

Mercury Editor - HTML 5Trước đây, bạn có thể cho phép người dùng chỉnh sửa trực tiếp trang web trên trình duyệt bằng cách gán thuộc tính designMode = “on”. Tuy nhiên thuộc tính này chỉ sử dụng được với đối tượng document. Điều này khá bất tiện, do đó HTML 5 bổ sung thêm một thuộc tính mới là contentEditable, giúp bạn có thể thiết lập chế độ chỉnh sửa trang cho các thành phần riêng lẻ mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ trang.

Tiếp tục đọc