Javascript – Tạo script động và kĩ thuật JSONP

Client JSONP Request ExampleJSONP là viết tắt của Json with padding, đây là kĩ thuật thêm các thẻ <script> động trong quá trình trang web làm việc, kết hợp với dữ liệu lấy từ server để tạo lời gọi callback khi dữ liệu được tải xong. Việc này giống như việc bạn có thể truyền một hàm từ client đến server. Đây ko phải là Ajax mà chỉ là việc nạp động một đoạn mã javascript từ xa. Đoạn mã này chứa một lời gọi hàm từ chính trang hiện tại và với tham số là dữ liệu json được lấy từ server.

Tiếp tục đọc

ASP.Net – Bắt đầu với ASP.NET AJAX

Trong phần này bạn sẽ bắt đầu làm quen với cách sử dụng các control như ScriptManager và UpdatePanel để tạo một trang web ứng dụng Ajax. Trong chương kế tiếp, bạn sẽ hiểu rõ hơn cách thức làm việc của các control này.

Tiếp tục đọc