Greenfoot – Công cụ học lập trình hướng đối tượng cho beginner

Xây dựng trên nền tảng Java, Greenfoot được tạo ra nhằm giúp những người mới tiếp cận kĩ thuật lập trình hướng đối tượng một môi trường thân thiện và dễ hiểu. Có thể coi Greenfoot là một thế giới thu nhỏ với các đối tượng đều được mô phỏng trực quan như trong thế giới thực. Qua đó, người học không chỉ tiếp thu hiệu quả mà còn cảm thấy thích thú khi có thể tự mình tạo ra một “thế giới” hoặc trò chơi dễ dàng.

Tiếp tục đọc

Java – Lập trình mạng với Socket

1. Client

Phần này chúng ta sẽ xem thử 1 ví dụ cách tạo kết nối đến một chương trình server sử dụng lớp Socket, và sau đó là cách máy khách gửi và nhận dữ liệu từ server thông qua socket.

Ví dụ này chúng ta sẽ hiện thực 1 máy khách gọi là YinClient. Client này sẽ kết nối đến máy chủ YinServer. Máy chủ YinServer sẽ nhận sữ liệu và trả lời nó.

YinClient sẽ tạo 1 socket kết nối đến Yin server, đọc dữ liệu do người dùng nhập vào và gửi đến Yin server thông qua socket. Server sẽ trả lời thông điệp và gửi lại client thông qua socket. Chương trình client sẽ đọc và hiển thị dữ liệu nhận lại được server:

Tiếp tục đọc