C# – Multi Language (đa ngôn ngữ) trong Windows Forms

Để tạo một ứng dụng đa ngôn ngữ, cách điển hình là tạo các string table để lưu trữ các văn bản, chuỗi cho mỗi ngôn ngữ. Trong .NET, bạn có thể dùng các Resource để tạo ra các string table này và dùng lớp ResourceManager để quản lý và lấy ra các chuỗi cụ thể dựa vào một đối tượng CultureInfo.

Tiếp tục đọc

C# – Chụp ảnh toàn bộ trang Web (Webpage capture)

Sử dụng một WebBrowser control để nạp trang web, bạn có thể chụp được ảnh màn hình dựa vào kích thước của tài liệu trong WebBrowser thông qua phương thức Graphics.CopyFromScreen(). Tuy nhiên, WebBrowser đã hỗ trợ sẵn phương thức DrawToBitmap() giúp bạn làm việc này.
(Từ Câu hỏi của bạn Án Bình Trọng)

Tiếp tục đọc

C# – 3 cách di chuyển form không có thanh tiêu đề (title bar)

Đây là giải pháp khi bạn tạo một Form không có thanh tiêu đề và muốn dùng chuột để di chuyển tại vị trí bất kì. Bạn cũng có thể áp dụng các phương pháp này để di chuyển một control trong Form.

Tiếp tục đọc

C# – Tạo Find and Replace dialog cho RichTextBox

Mặc dù RichTextBox đã hỗ trợ sẵn phương thức Find, tuy nhiên nhiều người vẫn thắc mắc về hiện thực chức năng Find Next cho control này. Để giải quyết vấn đề này, tôi sẽ minh họa cách tạo một cửa sổ Find and Replace đơn giản như trong Notepad.

Tiếp tục đọc

C# – Ví dụ về VirtualMode trong ListView: Nạp danh sách tập tin trong thư mục

VirtualMode là một phương pháp để bạn tự quản lý dữ liệu trong ListView (hoặc DataGridView) với mục đích chính là tăng tốc độ hiển thị trong những trường hợp phải nạp quá nhiều dữ liệu lên ListView. Với phương pháp này, dữ liệu sẽ không được thêm trực tiếp vào ListView mà chúng sẽ được tạo động khi cần thiết để hiển thị. Trong bài viết này tôi sẽ làm một ví dụ để nạp và tìm kiếm tập tin trong một thư mục trên ListView.

Tiếp tục đọc