WPF – Routed Event

Routed Event là một kiểu event mới với cách thức hoạt động hiệu quả hơn so với .NET event thông thường. Chúng có thể được lắng nghe bởi nhiều thành phần và thay đổi hướng lan truyền sự kiện lên hoặc xuống trên element tree.

Tiếp tục đọc

.Net – Tạo, sử dụng và quản lý Event trong C#

Event là một thứ mà hầu như bạn phải sử dụng tới trong bất kì ứng dụng nào sử dụng giao diện đồ họa người dùng (GUI). Các control của .Net cung cấp đầy đủ những event cần thiết để bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng. Tuy nhiên có những trường hợp bạn cần tạo thêm event cho một lớp nào đó (chẳng hạn event để thông báo khi một collection bị thay đổi nội dung, truyền nội dung giữa hai Form,…). Những thắc mắc hay vấn đề liên quan đến event, bạn có thể sẽ tìm thấy trong bài viết này.

Tiếp tục đọc