CodeRun – Online IDE cho các dự án web C#, PHP, Javascript

Được xây dựng trên  SharpKit C# to JavaScript Compiler, CodeRun (http://www.coderun.com) được sử dụng để tạo các dự án web để lập trình theo mô hình cloud computing (điện toán đám mây). CodeRun hỗ trợ nhiều loại dự án C# như  Sharpkit, Silverlight, Facebook, ASP.NET, …, bên cạnh đó còn có Javascript và PHP.

Tiếp tục đọc