ADO.NET – Chuyển đổi giữa XML, XML Schema, Untyped và Typed DataSet

Sử dụng các phương thức hỗ trợ sẵn của lớp DataSet, bạn có thể dễ dàng đọc một tập tin XML và chuyển thành DataSet. Khi đã có một đối tượng DataSet, bạn có thể ghi thành một tập tin XML Schema và từ đó tạo ra một Strongly Typed DataSet. Hãy xem những công việc này sẽ đơn giản như thế nào nhờ .NET Framework và Visual Studio IDE.

Tiếp tục đọc

[ADO.NET Tutorial] Lesson 05: Làm việc với Disconnected Data – DataSet và SqlDataAdapter

(The C# Station ADO.NET Tutorial)

Lesson này hướng dẫn cách làm việc với dữ liệu ngắt kết nối (disconnected data) với DataSet và SqlDataAdapter. Qua đó, bạn sẽ biết cách sử dụng DataSet, SqlDataAdapter  và hiểu tại sao cần phải làm việc với disconnected data.

Tiếp tục đọc

[ADO.NET Tutorial] Lesson 01: Giới thiệu về ADO.NET

(The C# Station ADO.NET Tutorial)
Lesson này sẽ giới thiệu các khái niệm chính của ADO.NET và các đối tượng mà bạn sẽ học trong các bài tiếp theo. Ngoài việc hiểu rõ hơn về khái niệm ADO.NET, bạn sẽ được biết thêm về các khái niệm cơ bản khác như data provider và các đối tượng connection, command, DataReader, DataSet, DataAdapter.

Tiếp tục đọc

ADO.NET – Làm việc với Strongly Typed DataSet

Strongly typed DataSet (hay typed DataSet) là một loại DataSet cho phép bạn truy xuất trực tiếp đến các thành phần bên trong như bảng, cột thông qua tên của chúng với sự hỗ trợ của IntelliSense. Cùng với đó, kiểu dữ liệu của các cột trong bảng cũng được xác định rõ giúp hạn chế các công việc chuyển đổi cũng như ghi nhớ các kiểu, tên của dữ liệu.

Tiếp tục đọc

ADO.NET – Cơ bản về DataSet (Part 2/2): DataRelation và Constraint

[…]DataSet là một đối tượng có thể chứa nhiều DataTable cùng với mối liên hệ giữa chúng (relationship) và kể các ràng buộc (constraint) được lưu hoàn toàn trong bộ nhớ để làm việc offline. Qua bài viết này, bạn có thể hiểu cấu trúc của DataSet, DataTable cũng như nạp dữ liệu, tạo relation, constraint và thao tác dữ liệu trên các đối tượng dữ liệu này.[…]

Tiếp tục đọc

ADO.NET – Cơ bản về DataSet (Part 1/2): Cấu trúc của DataSet và DataTable

DataSet là một đối tượng có thể chứa nhiều DataTable cùng với mối liên hệ giữa chúng (relationship) và kể các ràng buộc (constraint) được lưu hoàn toàn trong bộ nhớ để làm việc offline. Qua bài viết này, bạn có thể hiểu cấu trúc của DataSet, DataTable cũng như nạp dữ liệu, tạo relation, constraint và thao tác dữ liệu trên các đối tượng dữ liệu này.

Tiếp tục đọc