C# – Lập trình Socket giao tiếp TCP client/server

Trong lập trình, Socket là một API (Application Programming Interface) cung cấp các phương thức để giao tiếp thông qua mạng. Trước khi bắt đầu tìm hiểu và viết một ví dụ đơn giản về socket, bạn có thể tham khảo bài  viết “Networking – Một số khái niệm cơ bản“ để có cái nhìn sơ lược về những khái niệm cơ bản trong lập trình mạng.

Tiếp tục đọc

Networking – Một số khái niệm cơ bản

Networking là một lĩnh vực thú vị và quan trọng trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện đại. Trong bài này ta sẽ dành một chút thời gian tìm hiểu về một vài khái niệm cơ bản trong lập trình mạng như: IP, TCP, UDP, Socket,… Các thông tin sau chỉ ở mức khái quát, bạn có thể xem chi tiết tại wikipedia.

Tiếp tục đọc

Java – Lập trình mạng với Socket

1. Client

Phần này chúng ta sẽ xem thử 1 ví dụ cách tạo kết nối đến một chương trình server sử dụng lớp Socket, và sau đó là cách máy khách gửi và nhận dữ liệu từ server thông qua socket.

Ví dụ này chúng ta sẽ hiện thực 1 máy khách gọi là YinClient. Client này sẽ kết nối đến máy chủ YinServer. Máy chủ YinServer sẽ nhận sữ liệu và trả lời nó.

YinClient sẽ tạo 1 socket kết nối đến Yin server, đọc dữ liệu do người dùng nhập vào và gửi đến Yin server thông qua socket. Server sẽ trả lời thông điệp và gửi lại client thông qua socket. Chương trình client sẽ đọc và hiển thị dữ liệu nhận lại được server:

Tiếp tục đọc