HTML5 – Web Storage (DOM Storage)

Web_Database_StorageHTML5 cung cấp một tính năng lưu trữ dữ liệu tại client với dung lượng giới hạn lớn hơn nhiều so với cookie.  Tính năng này được gọi là Web Storage và được chia thành hai đối tượng là localStoragesessionStorage. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm được các kiến thức đầy đủ về sử dụng hai đối tượng này trong việc lập trình web.

Tiếp tục đọc

HTML – Thuộc tính DesignMode và ContentEditable

Mercury Editor - HTML 5Trước đây, bạn có thể cho phép người dùng chỉnh sửa trực tiếp trang web trên trình duyệt bằng cách gán thuộc tính designMode = “on”. Tuy nhiên thuộc tính này chỉ sử dụng được với đối tượng document. Điều này khá bất tiện, do đó HTML 5 bổ sung thêm một thuộc tính mới là contentEditable, giúp bạn có thể thiết lập chế độ chỉnh sửa trang cho các thành phần riêng lẻ mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ trang.

Tiếp tục đọc

Ebook – HTML5 Quick Learning Guide

There are lots of great resources for getting comprehensive information on HTML5, so instead of creating another one of those, I decided instead to create a short “quick learning guide”. This guide introduces you to just the main elements of HTML5 that you’ll probably want to use right away. This guide is for those who want to get the basics figured out first, and worry about the finer details later on.

Tiếp tục đọc