Javascript – Giới thiệu về Debounce Function

footballCác sự kiện input từ người dùng (thông qua mouse, keyboard,…) thường diễn ra với tần suất rất nhanh. Điều này khiến hàm xử lý sự kiện được thực thi rất nhiều rất và có thể ảnh hưởng đến performance cũng như user experience (UX), đặc biệt khi việc input tác động đến giao diện trang web. Để khắc phục điều này, ta hãy tìm hiểu và ứng dụng phương pháp “Debounce” trong javascript.

Tiếp tục đọc

Web Design – CSS Reset và Normalize.css

css reset logoSự không đồng nhất trong việc hiển thị HTML của các trình duyệt thường được giải quyết bằng cách sử dụng CSS Reset hay Normalize.css. Nếu chưa quen thuộc với các khái niệm này, bài viết sau sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan cũng như áp dụng chúng.

Tiếp tục đọc

Javascript – Tìm hiểu và ứng dụng đối tượng arguments

javascript-iconJavascript cung cấp một biến cục bộ với tên “arguments” chứa các tham số được truyền vào hàm. Bạn có thể cần sử dụng đối tượng này khi muốn thực hiện các công việc xử lý tham số một cách linh động bên trong hàm.

Tiếp tục đọc