Tổng quan kiến trúc của Entity Framework

Entity Mapping ModelADO.NET Entity Framework là một nền tảng được sử dụng để làm việc với database thông qua cơ chế ánh xạ Object/Relational Mapping (ORM). Nhờ đó, bạn có thể truy vấn, thao tác với database gián tiếp thông qua các đối tượng lập trình.

Tiếp tục đọc

LINQ to SQL – Entity Class: Mapping Database, Table và Relationship

Trong bài trước khi giới thiệu về “Object-Relational Mapping, Entity Class, Association và DataContext”, tôi đã làm một ví dụ nhỏ tạo entity class và truy vấn dữ liệu trên database Northwind. Hôm nay tôi sẽ làm một ví dụ tương tự nhưng hoàn chỉnh hơn để bạn hiểu rõ cách tạo và sửa đổi các entity class khi cần thiết, bao gồm ví dụ về One-To-Many Relationship.

Tiếp tục đọc

LINQ to SQL – Các khái niệm cơ bản: Object-Relational Mapping, Entity Class, Association và DataContext

Là một API được tạo ra để làm việc với SQL Server, LINQ to SQL đem lại hướng tiếp cận mới cho việc truy xuất và thao tác dữ liệu từdatabase. Sử dụng phương pháp ánh xạ giữa các đối tượng database và đối tượng trong lập trình (ORM), bạn có thể truy vấn dữ liệu giống như LINQ to Object.

Tiếp tục đọc

LINQ cơ bản– Tổng quan về kiến trúc LINQ to XML

XML là một ngôn ngữ được ứng dụng rất nhiều trong lập trình, xử lý dữ liệu cũng như truyền tải thông tin. Trước đây việc thao tác và tạo ra các tài liệu XML thông qua DOM XML API trong .Net rất dài dòng và rắc rối. Vì thế để khắc phục điều này, Microsoft đã cho ra đời LINQ cùng với LINQ to XML API.

Tiếp tục đọc