LINQ – Group Join và Outer Join (Left Join, Right Join)

Bằng cách kết hợp join và into, ta có thể kết nhiều tập dữ liệu và kết quả trả về sẽ được nằm trong một cấu trúc phân cấp tương tự như GroupBy. Một đặc điểm của Group Join là tập dữ liệu bên trái sẽ được lấy tất cả, không quan tâm chúng có được so khớp trùng với tập dữ liệu bên phải hay không. Từ đó, ta có thể áp dụng để thực hiện outer join với LINQ.

Tiếp tục đọc

LINQ – Ví dụ về Multiple Inner Join (C#)

Trong bài trước “LINQ – Sử dụng Inner Join” tôi đã giới thiệu cơ bản về Inner Join trong LINQ, tuy nhiên ví dụ trong bài chỉ thực hiện join hai bảng với một mệnh đề join. Bài viết này sẽ tiếp tục về chủ đề Inner Join với ví dụ từ ba bảng Orders, OrderDetails và Products trong Northwind database.

Tiếp tục đọc

LINQ – Sử dụng Inner Join (C#)

Inner join có tác dụng trả về một tập kết quả từ nhiều tập hợp. Tập kết quả này là giao của các tập hợp được kết dựa trên giá trị (key) so sánh. Trong bài viết này tôi sẽ làm một ví dụ đơn giản để bạn thấy cách truy vấn dữ liệu từ hai tập hợp/bảng, theo hai kiểu cú pháp LINQ là Query Syntax và Method Syntax

Tiếp tục đọc

LINQPad – Hướng dẫn tạo class và chạy C# Program

Trong bài viết Hướng dẫn cơ bản về LINQPad tôi đã thực hiện các ví dụ thực thi mã lệnh C# với hai chế độ là C# Expression và C# Statement(s). Qua bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách để thực thi một chương trình C# (chọn Language là C# Program) trong LINQPad.

Tiếp tục đọc

Hướng dẫn cơ bản sử dụng LINQPad

LINQPad là một công cụ được tạo ra để giúp thao tác với database bằng LINQ bởi tác giả Joseph Albahari. Với phiên bản mới nhất hiện nay, LINQPad hỗ trợ tất cả chức năng của C# 4.0 và .NET Framework 4.0: LINQ to Object, LINQ to XML, LINQ to SQL và Parallel LINQ. LINQPad còn cung cấp rất nhiều ví dụ từ cơ bản đến nâng cao, có thể nói đây là công cụ giúp học LINQ tốt nhất hiện nay.

Tiếp tục đọc

LINQ to SQL – Entity Class: Mapping Database, Table và Relationship

Trong bài trước khi giới thiệu về “Object-Relational Mapping, Entity Class, Association và DataContext”, tôi đã làm một ví dụ nhỏ tạo entity class và truy vấn dữ liệu trên database Northwind. Hôm nay tôi sẽ làm một ví dụ tương tự nhưng hoàn chỉnh hơn để bạn hiểu rõ cách tạo và sửa đổi các entity class khi cần thiết, bao gồm ví dụ về One-To-Many Relationship.

Tiếp tục đọc

LINQ to SQL – Các khái niệm cơ bản: Object-Relational Mapping, Entity Class, Association và DataContext

Là một API được tạo ra để làm việc với SQL Server, LINQ to SQL đem lại hướng tiếp cận mới cho việc truy xuất và thao tác dữ liệu từdatabase. Sử dụng phương pháp ánh xạ giữa các đối tượng database và đối tượng trong lập trình (ORM), bạn có thể truy vấn dữ liệu giống như LINQ to Object.

Tiếp tục đọc

LINQ cơ bản– Tổng quan về kiến trúc LINQ to XML

XML là một ngôn ngữ được ứng dụng rất nhiều trong lập trình, xử lý dữ liệu cũng như truyền tải thông tin. Trước đây việc thao tác và tạo ra các tài liệu XML thông qua DOM XML API trong .Net rất dài dòng và rắc rối. Vì thế để khắc phục điều này, Microsoft đã cho ra đời LINQ cùng với LINQ to XML API.

Tiếp tục đọc